ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLUŽBY
CENÍK
PŘIHLÁŠENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

AKTUALITY

30.9.2016 - Hektický podzim 2016

Všechny žadatele a zpracovatele čeká perný podzim vzhledem k množství výzev, jejichž vyhlášení se na toto období chystá či jsou již otevřené pro podávání projektů.
V současné době pracujeme na projektech do IROP v sociální oblasti (mj. i pro Armádu spásy v ČR) a připravujeme také záměry do výzev v OP PIK a PRV.19.7.2016 -
Nové sídlo

Naše společnost měnila své sídlo, na kterém máme nyní i kancelář. Nová adresa kanceláře a sídla je: 
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4.8.7.2016 - Naše projekty v novém programovacím období

V čerstvě rozběhlém programovacím období jsme již získali zkušenosti s podáním projektů do čtyř operačních projektů - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Integrovaný regionální OP, OP Zaměstnanost a OP Praha - pól růstu ČR. Mezi žadatele, pro které jsme již připravili projekt v tomto období, patří neziskové organizace, Svaz měst a obcí i podnikatelské subjekty.
Zařaďte se také mezi naše klienty!


24.8.2015 - Nové programovací období 2014 - 2020

Po již obvyklém zpoždění v přípravách nového programovacího období se konečně přiblížilo vyhlášení prvních výzev. Mezi první mi budou vyhlášení výzvy v operačním programu pro podnikatele - OPPIK.

2.11.2010 - Zde si můžete přečít článek, který jsme publikovali v Newsletteru Společnosti pro projektové řízení.

7.10.2010 -

Projektový management

V září jsme se stali členy Společnosti pro projektové řízení Česká republika (SPŘ ČR), což je národní organizace IPMA (International Project Management Associacion). V těchto dnech připravujeme novou sekci webových stránek s informacemi o projektovém managementu.


16.6.2010 -

Realizace projektů z OPŽP

Byla zahájena realizace dvou námi zpracovaných projektů podpořených z Operačního programu životní prostředí. Společnost REMAT GLASS s. r. o. z Brna zahájila v dubnu letošního roku stavbu nejmodernější recyklační linky na sklo v České Republice, která bude mít kapacitu 20.000 tun skleněných odpadů ročně.  Na Vysočině bude vybudována bioplynová stanice, která bude součástí systému svozu a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem na Žďársku. Realizátorem tohoto projektu je společnost ODAS ODPADY s. r. o. Plánovaná kapacita zařízení je 10.000 tun bioodpadu za rok. Stavba stanice byla zahájena během března letošního roku. Celkový rozpočet obou projektů přesahuje 200 mil. Kč.


11.11.2009 -

Slavíme 5 let

V těchto dnech slavíme 5 let od našeho založení. Za tu dobu jsme zpracovali více jak 80 projektů v celkovém objemu přesahujícím 1 mld. Kč.


6.8.2009 -

Objem zpracovaných žádostí přesáhl 1mld. Kč

K dnešnímu dni jsme zpracovali více jak 80 žádostí, jejichž celkový finanční objem přesáhl magickou
1 mld. Kč.


16.4.2009 -

Vyhlášení Výzvy v programu Progres

S účinností k 13. březnu 2009 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu II.Výzvu v rámci úvěrového programu PROGRES. Tento program administruje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Ta přijímá žádosti o tento typ úvěrů od 16. 3. 2009. Více informací naleznete zde.

Zdroj : www.czechinvest.org


27.3.2009 -

Byla vyhlášena pátá a šestá výzva ROP Jihozápad

Dnešním dnem odstartovala v pořadí pátá a šestá výzva ROP Jihozápad. V páté výzvě s celkovou alokací 3,75 miliardy korun mohou žadatelé předkládat své projektové žádosti od 27.3. 2009 do 30. 6. 2009.

Šestá výzva je vyhlášena pro projekty realizované formou partnerství veřejného a soukromého sektoru a dále pro rozvojové projekty spádových center a revitalizace částí měst a obcí s celkovou alokací více než 554 milionů korun. Žadatelé mají na předkládání projektových žádostí lhůtu od 27. 3. 2009 do 30. 9. 2009.

Více informací naleznete zde.
Zdroj : www.rr-jihozapad.cz


23.3.2009 - Devátá výzva OPŽP - pro velké projekty v ose 1

Ministerstvo životního prostředí České republiky prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí České republiky vyhlašuje 9. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Žádosti o podporu tzv. velkých projektů v rámci prioritní osy 1 jsou přijímány kontinuálně od 23. března 2009 do 14. prosince 2009. Více informací naleznete zde.
Zdroj : www.opzp.cz
17.3.2009 -

5. a 6. výzva ROP Jihozápad

V sekci "Výzvy ROP Jihozápad" na rr-jihozapad.cz naleznete dokumentaci k páté a šesté výzvě ROP Jihozápad, které budou vyhlášeny dne 27.3.2009.

Zdroj : ROP Jihozápad


6.3.2009 -

Plán výzev ROP Moravskoslezsko se rozrostl o čtyři nové výzvy

Regionální rada Moravskoslezsko schválila 4. března 2009 úpravy stávajícího plánu
výzev na rok 2009. Poté co byla v únoru přidána výzva na rekonstrukce a modernizace silnic II.a III. třídy, přibyly nyní čtyři nové výzvy v celkovém objemu dotace 460 milionů korun. Podpora bude směřována do infrastruktury vzdělávání a sociálních služeb, rozvoje cestovního ruchu a výstavby cyklistických stezek - bezpečnosti na komunikacích.
Zdroj : www.strukturalni-fondy.cz


1.3.2009 - III. Výzva programu Inovace – Inovační projekt
Dne 2. 3. 2009 bude vyhlášena III. Výzva programu Inovace – Inovační projekt. Příjem Registračních žádostí v rámci této Výzvy se předpokládá od 15. 4. 2009 do 30. 6. 2009 18:00 a příjem Plných žádostí pak od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 18:00. Více informací naleznete zde.
Zdroj : www.czechinvest.cz
16.2.2009 -

Program Záruka - vyhlášení II. výzvy

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnem 13. 2. 2009 vyhlašuje II. Výzvu časově omezeného příjmu žádostí v programu Záruka. Cílem tohoto programu je pomocí zvýhodněných záruk usnadňovat malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů. Systém sběru žádostí je kontinuální a bude probíhat od 23. 2. 2009 do 31. 12. 2009. Více informací naleznete zde.
Zdroj : www.czechinvest.org


6.2.2009 -

Osmá výzva - OPŽP - prioritní osy 2, 5, 7.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 8. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva se vztahuje na prioritní osu 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, na osu 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik a na prioritní osu 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.


Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 2 a 7 jsou přijímány od 9. února 2009 do 3. dubna 2009. Žádosti o podporu v rámci prioritních osy 5 jsou přijímány od 9. února 2009 do 6. března 2009. Více informací naleznete zde.
Zdroj : www.opzp.cz


1.2.2009 -

Plánované výzvy v ROP Střední Čechy na 1. pololetí roku 2009

Výbor Regionální rady schválil 30. ledna 2009 plán výzev na 1. pololetí roku 2009.
Výzvy budou vyhlášeny od 15. 4. 2009 do 15. 6. 2009. Více informací naleznete zde.
Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy


15.1.2009 - V rámci OPPI byly dne 15. 1. 2009 vyhlášeny II. Výzvy v programech Rozvoj a ICT a strategické služby.
Více informací naleznete zde.
23.12.2008 - Prodloužení lhůt u výzev č. 21, 23, 24 a 26
Z důvodů administrativní náročnosti kontroly přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí projektů výzvy č. 22 pro oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby CR na území Středních Čech bude lhůta pro ukončení kontroly přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí výzvy č. 21 pro oblast podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu prodloužena do 30. 1. 2009 do 16 hod.
Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
19.12.2008 - Výbor Regionální rady Střední Čechy na svém jednání 18. 12. 2008 rozhodl o snížení alokované
částky na výzvu č. 21 - Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu z původních 330 mil. Kč na 50 mil. Kč. Ostatní podmínky výzvy se nemění.


1.11.2008 -

IOP - Vyhlášení výzvy v oblasti intervence 4.1.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 31. října 2008 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 4.1a Národní
podpora cestovního ruchu - cíl Konvergence  a 4.1b Národní podpora cestovního ruchu - cíl Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost. V rámci této výzvy budou podporovány následující aktivity: a) zavedení národního informačního a rezervačního systému; b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu (zejm. certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontrola); c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází; e) podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu.


24.10.2008 - Regionální rada Moravskoslezsko vyhlašuje výzvu zaměřenou na podporu občanské vybavenosti a veřejných prostranství v obcích s 5 až 50 tisíci obyvateli.

Projekty zaměřené na ostatní občanskou vybavenost a veřejná prostranství v obcích s 5 až 50 tisíci obyvateli mohou od 22.října do 5. prosince předkládat subjekty veřejného i neziskového sektoru. Takto
zaměřenou výzvu k předkládání žádostí o dotaci vyhlašuje Regionální rada Moravskoslezsko, k dispozici je 400 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Více informací naleznete zde.


22.9.2008 - Operační program Životní prostředí - Od 17. září do 13. listopadu 2008 je možné podávat žádosti o podporu v prioritní ose 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní a v prioritní ose 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny. Více informací naleznete zde.
22.9.2008 -

5.kolo příjmů žádostí z Programu rozvoje venkova - V termínu od 7.10. do 27. 10. 2008 do 13 hodin na příslušných regionálních odborechStátního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) budou přijímány žádosti pro opatření I.1.2Investice do lesů, I.1.4 Pozemkové úpravy, III.3.1 Vzdělávání a informace,III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a III.2.2 Ochrana arozvoj kulturního dědictví venkova. Podpora v rámci opatření IV.1.2. Realizace místnírozvojové strategie se vztahuje na projekty, které jsou v souladu se Schválenýmstrategickým plánem (SPL) LEADER a Pravidly pro žadatele; projekty jsou vybírány Místnímiakčními skupinami schválenými pro realizace SPL.Dalším opatřením 5. kola je IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Pro toto opatření budepříjem žádostí probíhat o dva týdny déle tj. od 7. 10. do 10. 11. 2008 do 13 hodin nacentrálním pracovišti SZIF.V rámci pátého kola v termínu od 7.10 do 27. 10. 2008 13 hodin budou na centrálnímpracovišti SZIF přijímány Strategické plány LEADER v rámci opatření IV.1.1 Místní akčnískupina. Více informací naleznete zde.
Zdroj : www.szif.cz


15.9.2008 - ROP Střední Čechy - byly vyhlášeny výzvy č.20(1.1 - Regionální dopravní infrastruktura, 1.2 - Udržitelné formy veřejné dopravy), č.21(2.1 - Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu), č.22(2.2 - Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu), č.23 (3.2 - Rozvoj měst – oblast vzdělávání, 3.3 - Rozvoj venkova – oblast vzdělávání), č.24(3.2 - Rozvoj měst – oblast vzdělávání, 3.3 - Rozvoj venkova – oblast vzdělávání), č.25(3.2 - Rozvoj měst – oblast vzdělávání, 3.3 - Rozvoj venkova – oblast vzdělávání), č.26(3.2 - Rozvoj měst – oblast sociální integrace, 3.3 - Rozvoj venkova – oblast sociální integrace).
Termíny pro příjem žádostí : 15.září 2008 - 14.listopadu 2008. Více informací naleznete zde.
25.8.2008 -

V rámci ROP Střední Čechy byla vyhlášena výzva č.19 - oblast podpory 1.1 - Regionální dopravní infrastruktura. Termín pro příjem žádostí : 25.srpna 2008 - 26.9.2008. Více informací naleznete zde.


11.8.2008 -

V rámci ROP Severovýchod byla vyhlášena výzva č.9, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst. Termíny výzvy : 11.8 - 11.11.2008. Více informací naleznete zde.


6.8.2008 - ROP Moravskoslezsko - byla vyhlášena výzva č. 2 Oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova, více informací naleznete zde.
1.8.2008 - OPŽP - vyhlášena 4.výzva-podpora pro velké projekty v prioritní ose 2 a 3. Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů
energie. Žádosti jsou přijímány kontinuálně od 1. srpna 2008 do 18. prosince 2009.


15.7.2008 - Byl zahájen příjem plných a registračních žádostí do programů podpory OPPI . V rámci Výzev v programu ICT v podnicích, Inovace-Inovační projekt aSpolupráce-Technologické platformy mohou žadatelé podávat Registrační žádosti. Současně byl zahájen příjem Plných žádostí do programu
Potenciál, Školicí střediska a ICT a strateg. služby. Více informací naleznete zde.27.6.2008 - Byla vyhlášena třetí výzva pro příjem žádostí o podporu do  ROP Jihozápad. Termín pro příjem žádostí : 27.6. - 31.7.2008 do 12 hod. 
Pro oblast 2.1 je termín pro příjem žádostí stanoven do 30.9.2008 do 12 hod. Více informací
naleznete zde.


22.6.2008 - Dne 21.6.2008 byl na webu společnosti Progrant aktualizován přehled aktuálně probíhajících výzev. Tento přehled můžete sledovat zde.
12.6.2008 - Regionální rada Střední Čechy vyhlašuje výzvu v oblasti cestovního ruchu. Oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje v rámci prioritní osy Cestovní ruch. Termín pro příjem žádostí - 30. července do 12:00 hod. Více informací naleznete zde.
14.4.2008 - Byla vyhlášena 2. výzva ROP Severozápad pro všechny prioritní osy. Pro oblasti podpory  1.2 až 4.3 jsou termíny pro příjem žádostí 14.4.2008 - 20.6.2008 a pro oblasti podpory 5.1 a 5.2 jsou termíny pro příjem žádostí 14.4.2008 - 31.12.2008. Více informací naleznete v přehledu výzev.
7.4.2008 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu pro podání žádostí do programu PROSPERITA. Příjem předběžných registračních žádostí je možný od 7.4.2008 - 1.8.2008 a příjem elektronických registračních  žádostí je možný od 1.8.2008 - 31.7.2009. Více informací naleznete v přehledu výzev a zde.
31.3.2008 - Dne 21.3.2008 byl schválen plán výzev OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro rok 2008. Plán vízev naleznete zde.
28.1.2008 - Bylo vyhlášeno 3. kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí o dotace pro opatření 3. kola bude zahájen 26. února 2008. Více informací naleznete zde.
8.1.2008 - Hlavní město Praha vyhlásilo 1. výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) a Praha - Adaptabilita (OPPA). Více informací naleznete v přehledu aktuálních výzev.
7.1.2008 - Dne 2.1.2008 byla vyhlášena 3. vlna příjmu žádostí do Operačního programu Podnikání a Inovace.Dále byla vyhlášena 3. výzva do Operačního programu Životní prostředí a výzvy do Regionálních operačních programů. Více informací naleznete v přehledu výzev.
29.10.2007 - Byla vyhlášena druhá vlna příjmu žádostí do Operačního programu Životní prostředí. Žádosti bude možné podávat od 19.listopadu 2007 do 31.ledna 2008. Více informací naleznete zde.
8.10.2007 - Bylo vyhlášeno 2. kolo přijímání žádostí v rámci Programu rozvoje venkova. Termíny pro příjem žádostí pro Opatření IV.1.1. (MAS) jsou od 19.11.2007 do 21.12.2007 , všechna ostatní opatření od 5.11.2007 do 26.11.2007. Více informací naleznete zde.
25.9.2007 - V rámci ROP Střední Čechy byl zveřejněn plán výzev. Více informací naleznete zde.
6.9.2007 - V rámci ROP Střední Morava vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 1 Doprava, oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. Konečný termín pro předložení projektových žádostí je 31.10.2007 do 12:00 hod.Více získáte zde.
3.9.2007 - Státní fond životního prostředí ČR zahájil příjem žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí. Více informací naleznete zde.
11.7.2007 - Kraj Vysočina vyhlašuje první výzvu pro předkládání žádostí o grant v rámci FM EHP/Norska pro sub-projekty v rámci Programu Kulturní dědictví Vysočiny. Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva financí ČR a Kraje Vysočina.
9.7.2007 - Ministerstvo dopravy vyhlásilo první výzvy pro předkládání projektů pro čerpání prostředků z Operačního programu Doprava. Více informací naleznete na stránkách OPD.
9.7.2007 - Královéhradecký kraj vyhlašuje první výzvu pro předkládání žádostí o grant v rámci FM EHP/Norska pro sub-projekty v rámci Programu Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji. Více informací naleznete na webových stránkách Královéhradeckého kraje a Ministerstva financí ČR.
4.7.2007 - Jihočeský kraj vyhlašuje první výzvu pro předkládání žádostí o grant v rámci FM EHP/Norska pro sub-projekty v rámci Programu Rozvoj Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva financí ČR a Jihočeského kraje.
29.6.2007 - Byla vyhlášena první výzva k předložení žádostí o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti bude možné podávat od 3.září do 26.října.Více informací naleznete zde.
29.6.2007 - V rámci Operačního programu Podnikání a inovace byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o podporu pro programy START,PROGRES,ZÁRUKA. Příjem žádostí bude zahájen 2.července 2007 
a ukončen 31.prosince 2008.Více informací získáte na stránkách MPO.
8.6.2007 - Byla vyhlášena první výzva o podporu z Programu rozvoje venkova ČR. Žádosti o podporu je možné předkládat od 9.července od 7.30 hod na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.Více informací naleznete na stránkách SZIF.
23.5.2007 - Evropská komise schválila Program rozvoje venkova 2007 - 2013 a první výzvy jsou očekávány již v červenci 2007.
21.5.2007 - Projekty zpracované naší společností pro Středisko náhradní rodinné péče a NNO Rozum a cit byly schváleny ke spolufinancování z globálního grantu NROS Finančních mechanismů EHP/Norska. Jsme rádi, že i přes velký převis poptávky žádostí máme v této výzvě 100% úspěšnot a podařilo se zpracovat konkurenceschopné projekty.
30.4.2007 - Přehled o průběhu čerpání prostředků ze strukturálních fondů za všechny operační programy a jednotné programovací dokumenty ke konci 1.čtvrtletí 2007 je k dispozici zde.
25.4.2007 - V rámci Operačního programu Podnikání a inovace byla vyhlášena nová výzva pro podávání registračních žádostí do programů ICT v podnicích, Inovace, Potenciál a Eko-energie. Registrační žádosti je možné podávat od 1.června 2007. Více informací naleznete na stránkách MPO a Czechinvestu.


6.4.2007 - Společnost Progrant  spustila novou grafickou podobu svých webových stránek.
27.3.2007 - V rámci Operačního programu Podnikání a inovace byly vyhlášeny výzvy pro programy Rozvoj a Marketing, do kterých je možné podávat nejprve registrační žádosti. Po jejich schválení pak i plné projektové žádosti, jejichž příjem končí 30.6. 2007. Více informací na stránkách MPO a Czechinvestu.
1.2.2007 - Novou pracovní posilou naší firmy se od února 2007 stává Jan Seidl, s nímž již společnost Progrant spolupracovala na některých projektech v roce 2006. V roce 2006 byl členem realizačního týmu firmy Progrant pro projekt „Zpracování analýz z měsíčních sestav o průběhu realizace programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů“ hrazený z prostředků technické pomoci RPS, ve kterém se podílel na zpracování podkladů pro pravidelné vytváření analýz z měsíčních sestav agregovaných z MSSF Central ŘO RPS.
S administrováním projektů ze strukturálních fondů má také více než roční zkušenost z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde se podílel na administrativním řízení projektů financovaných z Evropského sociálního fondu.
V naší společnosti se Jan Seidl bude podílet zejména na administraci projektů v realizační fázi, dále pak na provozních záležitostech firmy.

26.1.2007 - Aktuální přehled o průběhu čerpání prostředků ze strukturálních fondů za všechny operační programy a jednotné programovací dokumenty k 31. prosinci 2006 je k dispozici zde.
15.12.2006 - Od roku 2004 do konce roku 2006 zpracovala společnost Progrant 38 projektů v celkovém finančním objemu 227 804 981 Kč.
1.12.2006 - Od počátku prosince 2006 má firma Progrant nové kancelářské prostory. Adresa nové kanceláře je Na Spojce 4/609, 101 00 Praha 10. Tel/fax: +420 222 966 913.
24.11.2006 - Dne 15. listopadu 2006 přijala vláda ČR usnesení č. 1301/2006 k návrhu Národního strategického referenčního rámce České republiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007- 2013 a č. 1302/2006 k postupu přípravy operačních programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007-2013. Více zde.
9.11.2006 - Společnost Progrant, s.r.o. změnila své sídlo na Vršovická 37, 101 00 Praha 10.
2.8.2006 - Byla zveřejněna oficiální znění Nařízení k politice HSS EU 2007-2013. Dne 31. července 2006 byla v Úředním věstníku EU publikována nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti pro období 2007-2013. Znění nových nařízení jsou k dispozici zde.
1.10.2005 - Od 1.října 2005 se náš pracovní tým rozšířil o dalšího člena – Mgr. Tomáše Havlíka. Dva roky pracoval v orgánech, které se zabývaly nastavováním pravidel pro čerpání ze strukturálních fondů EU. V rámci svého studia se zaměřoval na historii a fungování Evropské unie a zejména na oblast regionální politiky. Jeho činnost ve firmě se bude zaměřovat především na dotační poradenství.
13.3.2005 - Společnost Progrant, s.r.o. spustila nový web.
11.11.2004 - Zapsání společnosti Progrant, s.r.o do obchodního rejstříku.