ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLUŽBY
CENÍK
PŘIHLÁŠENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Správní poradenství

Zadávací řízení

V oblasti správního poradenství Vám nabízíme kompletní zpracování zadávacích řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadávací řízení organizujeme jako součást dotačního projektového poradenství nebo samostatně. Sledujeme vývoj legislativy a účastníme se seminářů  a konferencí zainteresovaných orgánů státní správy. Nabízíme Vám plnou záruku za poskytnuté služby.

Klíčové kompetence pro poskytování poradenských služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek čerpáme zejména z předchozí více než 6-ti leté zkušenosti našich pracovníků s účastí ve veřejných obchodních soutěžích (podle původního zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek), více než dvouletou zkušeností organizování zadávacích řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, jakož i z řady sympózií a seminářů pořádaných k dané problematice.

Poradenské služby v oblasti zadávání veřejných zakázek poskytujeme v následujícím rozsahu:

 • zpracování návrhu podmínek soutěže (po konzultaci se zadavatelem),
 • zpracování návrhu hodnotících kriterií (po konzultaci se zadavatelem),
 • vypracování textové části zadávací dokumentace po předložení projektové dokumentace a technické specifikace,
 • zpracování a zaslání oznámení zadávacího řízení jménem zadavatele v Informačním systému o zadávání veřejných zakázek - uveřejňovacím subsystému,
 • zajištění zveřejnění v Úředním věstníku EU (bude-li dle zákona zapotřebí),
 • zajištění zveřejnění předběžného oznámení (bude-li dle zákona zapotřebí),
 • rozmnožení zadávací dokumentace v potřebném počtu,
 • zajištění předání zadávací dokumentace uchazečům o veřejnou zakázku,
 • zpracování předávacích protokolů,
 • vypracování a zajištění jmenovacích dekretů a čestných prohlášení pro členy a náhradníky hodnotící komise,
 • zajištění pozvání členů hodnotící komise na jednání hodnotící komise,
 • zpracování jednacího řádu hodnotící komise,
 • organizační zajištění průběhu otevírání obálek,
 • sepsání protokolu o výsledku otevírání obálek,
 • organizační zajištění průběhu posouzení a hodnocení nabídek,
 • řízení a účast na jednání hodnotící komise (např. jako člen hodnotící komise),
 • zpracování zápisu z jednání hodnotící komise,
 • zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracování tabulky výsledného pořadí,
 • zpracování rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,
 • zpracování oznámení o výsledku zadávacího řízení,
 • zajištění zveřejnění výsledku zadávacího řízení v Informačním systému o zadávání veřejných zakázek - uveřejňovacím subsystému,
 • sumarizaci, uspořádání a předání veškeré dokumentace o zadání veřejné zakázky zadavateli,
 • sledování a organizační zajištění dodržení všech lhůt a termínů stanovených zákonem č. 137/2006 Sb.,
 • sepsání veškerých nezbytných protokolů, formulářů a listin zabezpečujících hladký průběh zadávacího řízení,
 • zpracování vyjádření zadavatele k případným námitkám a stanoviska zadavatele v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • v průběhu přípravy a realizace zadávacího řízení jsme zadavateli kdykoliv k dispozici ke konzultaci

Za poskytnuté služby neseme plnou odpovědnost:

 • plně odpovídáme za bezchybné formální provedení zadávacího řízení, tak aby bylo v souladu s platnou legislativou, a to po celou dobu, po kterou je zadavatel povinen provádět archivaci dokumentace spojené se zadáním veřejné zakázky.
 • pokud bude Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zadávací řízení zrušeno z důvodu našeho pochybení v organizačním zajištění zadávacího řízení, uhradíme veškeré náklady spojené s novým zadávacím řízení.
 • v případě udělení pokuty Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo jiným dozorujícím orgánem z důvodů našeho pochybení uhradíme uloženou sankci v plné výši. 

Obecně závazné vyhlášky

Pro obce nabízíme v rámci správního poradenství také vypracování obecně závazných vyhlášek na míru, a to tak aby tyto byly zcela v souladu s platnou a účinnou legislativu a přitom plně reflektovaly potřeby obce. Jedná se zejména o obecně závazné vyhlášky, kterými se stanoví  výše místních poplatků, upravují záležitosti veřejného pořádku, upravuje problematika nakládání s komunálními odpady či vyhlašuje územní plán obce apod.

Partnerské smlouvy

Dále připravujeme partnerské smlouvy jak pro mezinárodní, tak pro domácí spolupráci partnerů (svazky obcí, partnerství pro projekty, partnerství měst), a to především v souvislosti přípravou projektů k žádostem o dotaci ze Strukturálních fondů EU.