ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLUŽBY
CENÍK
PŘIHLÁŠENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Municipality

Města, obce, mikroregiony a další subjekty veřejné správy mají v novém programovacím období široké možnosti realizace svých projektových záměrů. Nově jsou pro ně otevřeny Regionální operační programy (ROP) které nahradily Společný regionální operační program, a ze kterých mohou municipality čerpat finanční prostředky zejména na oblasti dopravní infrastruktury, cestovního ruchu, regenerace center měst a obcí nebo zřizování nových sociálních a zdravotních služeb. ROP fungují na úrovni regionů soudržnosti NUTSII a je tak plně uplatněn regionální diferencovaný přístup s rozdílnými prioritami podle specifik daného regionu.

Dalším dotačním zdrojem pro municipality je Integrovaný operační program (IOP), který spolufinancuje větší investiční projekty nadregionálního významu.

Pro obce do 500 obyvatel je primárně určen Program rozvoje venkova (PRV), který administruje Ministerstvo zemědělství. Obce mohou prostřednictvím tohoto programu investovat do vlastní infrastruktury a občanské vybavenosti.
Také Operační program Podnikání a inovace (OPPI) nabízí municipalitám prostředky Strukturálních fondů EU. Jedná se zejména o investice do průmyslových zón a brownfields.

Alternativním zahraničním zdrojem dotačních prostředků je Finanční mechanismus EHP/Norska.

Hlavním předpokladem úspěchu žádosti o dotaci je zpracování kvalitního projektu. Šance také výrazně zvyšuje aktuální a odborně zpracovaná rozvojová strategie obce, města nebo mikroregionu. Pro určení budoucí strategie je důležité znát základní demografické údaje a prognózy  vývoje stanovené v demografické studii.

Finanční prostředky EU jsou přidělovány za přísně transparentních a nediskriminačních podmínek, proto je nezbytné dodržet zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a metodiky vydané implementačními strukturami.

Nechte si poradit, analýzu Vašich dotačních příležitostí pro Vás zpracujeme zdarma!